DÃCKDÃCK VISA ALLA DÄCKVISA ALLA DÄCK ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

Villkor

Den här webbplatsen publiceras av:

Michelin Nordic AB

Box 47 175

100 74 STOCKHOLM

Tel: +46 8 709 07 00

 

Läs den här juridiska informationen noggrant innan du besöker webbplatsen.

Företagen inom Michelin-gruppen är alla egna juridiska enheter och självständiga juridiska personer. För att underlätta informationsspridningen på webbplatsen gäller dock följande villkor: "Michelin", "Gruppen", "Michelingruppen" och "oss" avser alla företag inom Michelingruppen, som alla självständigt driver sin verksamhet.

Artikel 1.              SYFTE

Syftet med den här informationen är att fastställa de villkor som gäller när Michelin publicerar den här webbplatsen och de villkor som gäller när du besöker och använder den. Alla anslutningar till webbplatsen ska göras enligt denna juridiska information och Michelin förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera informationen. För att få tillträde till webbplatsen och använda den, måste du godkänna den juridiska informationen och Michelins praxis för personuppgifter.

 

Artikel 2.              TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Michelin strävar efter att upprätthålla tillgången till webbplatsen, dock utan att vara bunden av några skyldigheter som garanterar tillgång. Vid underhåll, uppdatering och av andra skäl, framför allt av teknisk eller juridisk art, kan tillgången till webbplatsen begränsas eller till och med avbrytas. Michelin kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana avbrott eller för de konsekvenser som det kan få för dig.

Du förbinder dig att inte besöka webbplatsen på något olagligt sätt. Det gäller framför allt de interaktiva tjänsterna och e-handelsportalen om sådana finns.

 

Artikel 3.              IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Innehållet (vilket omfattar men inte begränsas till information, texter, diagram, data, bilder, foton, modeller, filmer och ljudklipp liksom formen på allt detta samt själva webbplatsen) skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Innehållet tillhör respektive utgivare. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, reproducera, presentera, använda, anpassa, ändra, översätta, sprida innehållet, oavsett om det tillhör Michelin eller en tredje part som gett Michelin rättigheterna, och oavsett vilket sätt det sker på, förutom enligt de begränsade rättigheter som du har enligt Article 4 nedan och/eller eventuella kopior avsedda för privat bruk. Innehållet på denna webbplats får ändras utan föregående meddelande och det publiceras utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och kan aldrig ge upphov till någon rätt till ersättning. Innehållet är skyddat genom upphovsrätt © 1997-2010 Michelin eller deras samarbetspartners upphovsrätt. Logotyperna är registrerade varumärke.

 

Artikel 4.              ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

Ändringar av innehållet eller användningen av det i annat syfte än det tillåtna, utgör brott mot Michelins eller tredje parts äganderätt.

Inom de gränser som anges nedan ger Michelin dig rätt att ladda ner och sprida innehållet (i) om det finns en nedladdningsfunktion, (ii) i icke-kommersiellt syfte (iii) i god tro och (iv) om äganderättsinformationen inte ändras och om publiceringsdatum på webbplatsen visas i innehållet. Denna rättighet får under inga omständigheter tolkas som ett varumärke eller en logotyplicens.

 

 

Artikel 5.              E-POST

När du vill utbyta information via e-post med Michelin måste du fylla i de e-postformulär som finns på webbplatsen. Michelins svar på e-post liksom tillgång till webbplatsen och innehållet kan inte behandlas som och kan inte utgöra bevis för att en annons-, reklam eller annan marknadsföringsaktivitet genomförs i det land där Internet-användaren befinner sig.

 

Artikel 6.              SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I allmänhet kan du besöka vår webbplats utan att behöva avslöja din identitet eller lämna personuppgifter. Ibland kan dock Michelin be om information, till exempel för att svara på en fråga du ställt, utföra en tjänst, bearbeta en order eller för marknadsföringsändamål.

De uppgifter som samlas in via vår webbplats är avsedda för Michelin och dess utvalda samarbetspartners och/eller serviceleverantörer som man anlitar.

För att kunna ge bättre service samlar Michelin in anonyma uppgifter om hur du navigerar på webbplatsen (besökta sidor, datum och tid, osv.). Michelin kan använda dessa uppgifter för att analysera trender eller analysera besöksstatistik och göra mätningar. Vi informerar dig om att du kan stänga av sådana cookies. I så fall får du inte tillträde till vissa delar av vår webbplats.

När det gäller personuppgifter som du kan komma att avslöja för oss, har du rätt att se, korrigera och ta bort dessa uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Du kan också utan kostnad motsätta dig att Michelin samlar in och bearbetar dina uppgifter. Enligt den franska dataskyddslagen kan du också invända mot att dina uppgifter används i kampanjsyfte, speciellt i affärskampanjer.

Om du vill utöva dina rättigheter behöver du bara skicka ett brev till följande adress:

 

Michelin Nordic AB

Box 47 175

100 74 STOCKHOLM

Tel: +46 8 709 07 00

På vår webbplats kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Vi vill informera dig om att Michelin inte sprider dina personuppgifter till dessa webbplatser. Vi vill göra dig uppmärksam på att när du lämnar vår webbplats kan du komma till platser som har andra rutiner för skydd av personuppgifter, och det har Michelin ingen kontroll över och inget ansvar för.

Mer information finns i dokumentet Behandling av personuppgifter.

 

Artikel 7.              GARANTI OCH ANSVAR

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Michelin förbehåller sig rätten att när som helst, och utan föregående meddelande, ändra, korrigera, avbryta och/eller ta bort innehåll eller tillträde till webbplatsen. Michelin kan inte hållas ansvarig om din IT-utrustning drabbas av något datavirus. Du ansvarar själv för att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda din utrustning.

Michelin, dess anställda, dess leverantörer eller partners som nämns på webbplatsen kan under inga omständigheter hållas ansvariga, enligt något inomobligatoriskt skadeståndskrav, något ohederligt skadeståndskrav eller någon annan rättslig åtgärd, för oförutsedda eller förutsägbara direkta eller indirekta förluster av något slag eller någon förlust, i synnerhet av ekonomisk eller affärsmässig art, som uppstår på grund av användning av webbplatsen eller information som erhållits från webbplatsen.

Det är strängt förbjudet att lägga hypertextlänkar till olagligt innehåll enligt definitionen i Artikel 8.2 Fel! Hittar inte referenskälla. Webbplatsen kan innehålla enkla eller djupa hypertextlänkar till Michelins eller tredje parts partnersidor. Tredje part måste bevilja tillstånd för djupa hypertextlänkar. Michelin har ingen kontroll över dessa webbplatser och har därför inget ansvar för åtkomst, relevans, tillgänglighet, innehåll, annonser, produkter och/eller tjänster som tillhandahålls från dessa. Michelin är därför på inget sätt ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppstå när du besöker eller använder partnerns webbplats eller annat på grund av att denna webbplats bryter mot någon lagstiftning.

 

Artikel 8.              JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGAR

Alla tvister om webbplatsen eller om denna juridiska information ska föras till domstol i Clermont-Ferrand. Tvister ska regleras och tolkas i enlighet med fransk lag, oberoende av annan lagstiftning. Den som använder denna webbplats samtycker uttryckligen till att denna klausul tillämpas. Om något villkor i denna juridiska information befinns vara olagligt, ogiltigt eller ej tillämpligt av något skäl, ska det anses inte ingå i denna juridiska information och ska inte påverka giltigheten eller tillämpningen av de andra villkoren.

Ansvarig för webbplatsen:

Michelin Nordic AB

Box 47 175

100 74 STOCKHOLM

Tel:+4687090700

 

 

 

Hosted by:

LINKBYNET

Parc du Colombier

14 rue Jules Saulnier

93200 Saint-Denis

FRANCE

Tél : +33 (0)1 48 13 00 00

Fax : +33 (0)1 48 13 31 21


Artikel 9.            Google sekretesspolicy

DENNA SERVICE KAN INNEHÅLLA GOOGLE-ÖVERSÄTTNINGAR. GOOGLE AVSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR I ANSLUTNING TILL DESSA ÖVERSÄTTNINGAR, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER PÅ KORREKTHET, PÅLITLIGHET OCH UNDERFÖRSTÅDDA KÖPGARANTIER, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SAMT ATT DET INTE ÄR OLAGLIGT.

En del innehåll på fliken Rankningar och granskningar på vår webbsajt har översatts med hjälp av Google Translate för att de ska bli lättare att förstå. Ansträngningar inom rimliga gränser har gjorts för att ge en korrekt översättning, men en automatisk översättning kan aldrig bli perfekt och är inte avsedd att ersätta personer som är översättare. Översättningarna tillhandahålls som en service för användare av Michelins webbsajt och de levereras i befintligt tillstånd. Ingen garanti av något slag, vare sig uttryckt eller underförstådd, gäller för att översättningar till andra språk är exakta, pålitliga eller korrekta. Innehåll kan vara felaktigt översatt på grund av begränsningar i översättningsprogrammet.

Den officiella texten är den Svenska versionen på webbsajten. Skillnader eller avvikelser som uppstått i översättningen är inte bindande och gäller inte i juridiska sammanhang eller tillämpningar. Om du har frågor angående informationens tillförlitlighet i på den översatta webbsajten går du till den Svenskaversionen, som är den officiella versionen, på webbsajten.

 

Dessa Allmänna villkor ändrades senast den 12.12.2014 och gäller tills vidare