ALLMÄNNA VILLKOR

för leverans av produkter från Michelin Nordic AB (MNAB) till kund (Kunden)

  1. Inledning: Dessa Allmänna Villkor, som MNAB har gjort tillgängliga för Kunder i någon form bl.a. på www.michelin.se/allmannavillkor/ gäller för samtliga beställningar från Kund. Villkoren gäller till dess ändrade villkor görs tillgängligt av MNAB. MNAB och Kund äger dock rätt att träffa särskilt skriftlig överenskommelse om avvikelser från gällande villkor.

 

  1. Priser, bonus, rabatter: order av produkter skall anses ha skett till de priser och villkor som bestämts av MNAB och är gällande vid dagen för sändning av produkten. MNAB skall ha rätt att, utan att meddela Kunden, ändra gällande priser och villkor.  Alla priser är angivna exklusive moms, miljöavgifter och tullavgifter. MNAB förbehåller sig rätten att debitera Kunden en avgift för icke elektroniska beställningar                       (telefon) och för icke elektroniska fakturor (pappersfakturor).

 

3.   Leverans: MNAB ansvarar för transporten till Kundens leveransadress som är registrerad i Michelins kundkonto. MNAB förbehåller sig rätten att ta betalt för en leveransavgift från Kunden för beställningar av mindre värde. MNAB skall göra skäliga ansträngningar för att leverera produkterna i enlighet med önskade leveranstider, men MNAB är inte ansvarig gentemot Kunden om leverans inte sker inom önskade leveranstider.

 

4.   Betalningsvillkor: om inte annat överenskommits, skall betalning vara MNAB tillhanda inom trettio (30) dagar från fakturadatum.
Varken en växel, betalningsförbindelse, skuldsedel eller annan utfästelse att betala skall anses utgöra fullgjord betalning. Erlägger inte Kunden betalning i tid, äger MNAB rätt att kräva Kunden på dröjsmålsränta från förfallodagen till dess full betalning sker. För närvarande utgår ränta med två (2) procent per månad. Kund som inte reklamerar till MNAB anses ha accepterat dessa betalningsvillkor.

 

 5.  Äganderättsförbehåll: I den utsträckning sådant förbehåll är giltigt i enlighet med tillämplig lag, skall MNAB ha äganderätt till de levererade produkterna till dess Kunden i sin helhet fullgjort sitt betalningsåtagande i enlighet med avtal och gällande Allmänna villkor.

 

6.   Fel i produkten – reklamationsskyldighet - ersättning: Vid Kundens mottagande av produkterna skall Kunden kontrollera huruvida leverans skett i enlighet med packnings- och leveranssedel samt kontrollera huruvida det föreligger materialfel, tillverkningsfel, fel i gods, fel i emballage och/eller fel kvantitet har levererats. Felaktiga produkter som byts ut tillhör MNAB och skall överlämnas till MNAB om inget annat meddelas.  Påtalar Kunden inte fel inom den tid som anges och enligt vad som nedan föreskrivs, skall MNAB vara fri från ansvar.

 

6.1  Fel som uppkommit under transporten s.k. transportskada: Kunden är skylig att, vid leverans, utan dröjsmål dock senast inom 7 dagar, inspektera levererade produkter och reklamera omgående, för synliga och dolda fel som kan antas uppkommit under transporten s.k. transportskada. För att ersättning skall utgå måste reklamationen skickas dels till Transportföretaget (anteckning på fraktsedel), dels till MNAB.  Ingen ersättning utgår för reklamationer som skickats efter 7 dagar.

 

6.2  Fel i produkter som förelegat före leverans till Kunden: MNAB ska endast ansvara för avhjälpande av fel i produkter, som förelåg före leverans till Kunden, d.v.s. tillverkningsfel eller materialfel. MNAB åtar sig att byta ut en felaktig produkt mot en felfri produkt, om inte MNAB anser, efter undersökning i varje enskilt fall och bedömning av fel i produkten, att Kunden ska betala för den nya, felfria produkten. Krav i anledning av dessa fel skall framställas direkt och snarast till MNAB efter det att Kunden mottagit produkterna och i vart fall anmälas skriftligen till MNAB senast två (2) veckor efter leverans.

 

6.3  Fel i produkter som uppkommit efter leverans till Kunden: MNAB:s ansvar omfattar inte fel, vilka uppstått på grund av omständigheter som uppkom efter det att risken för produkterna övergått till Kunden. MNAB:s ansvar omfattar t.ex. inte fel som orsakats av felaktig förvaring eller inkorrekt hantering av Kunden. Vidare, skall MNAB inte ansvara för fel som uppkommer till följd av onormal användning av MNAB:s produkter. Kunden åtar sig att följa de villkor som uppställs av MNAB, särskilt avseende förvaring, montering, pumpning, tryck och användning. Kunden är skyldig att i sin tur informera användare och sina kunder om de villkor som uppställs av MNAB. Det är förbjudet att ändra och/eller förvanska hela eller del av kännetecken och/eller nummer anbringade på MNAB:s produkter eller sälja sådana utan MNAB:s godkännande.

 

6.4  Ekonomisk skada: MNAB skall inte vara ansvarigt för att kompensera Kunden för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk eller indirekt skada.

 

7    Retur av nya däck: MNAB accepterar endast retur av nya däck som har levererats upp till högst 12 månader före tidpunkten för returen. Returrätt kräver förhandsgodkännande av Michelin. För det fall returen godkänns av MNAB, skall Kunden presentera den ursprungliga fakturan eller följesedeln som underlag för köpet innan en kreditnota utställs. MNAB drar av följande avgift per returnerat däck:

800kr för lantbruk-, entreprenad- och industridäck,

150kr för personbil och van-däck,

500kr för lastbils- och bussdäck

 

8.   MNAB:s rekommenderade anvisningar: MNAB:s rekommenderade anvisningar för förvaring, val av däck, montering, tryck, däckanvändning och dess gränser, däckövervakning, reparationer eller liknande ingrepp, däckunderhåll, m.m.  skall respekteras och följas av Kunden som i sin tur är förpliktigade att informera slutanvändarna om dessa anvisningar.

 

9.   Reparationer: Kunden skall utbilda sina anställda som är delaktiga i att placera MNAB:s produkter hos slutanvändarna och förhindra att reparationer (däckpunktering, fälgsvetsning m.m.) sker utan att däcket först demonteras. Kunden förbinder sig att konsultera MNAB:s tekniska dokumentation,’ en av MNAB:s tekniker, eller MNAB:s hemsida www.michelin.se.

 

10.  Befrielsegrunder: Parterna är befriade från ansvar under den tid och i den utsträckning som fullgörelse av åtagande i enlighet med dessa villkor hindras på grund av omständigheter utanför sådan parts kontroll eller omständigheter som sådan part inte rimligen kunnat råda över, såsom men inte begränsat till krig, terrorism, tumult, strejk, lockout, arbetsmarknadskonflikt, allmän knapphet på transporter, brand, översvämning, torka, extrema väderförhållanden, uppfyllelse av lag eller föreskrift, regel, förordning, anvisning eller andra omständigheter som parterna inte rimligen kunnat råda över (”Force Majeure”). Detta gäller under förutsättning att sådan part inte rimligen kunde ha förväntats räkna med hindret och dess påverkan på parts åtaganden enligt dessa villkor och att part inte rimligen hade kunnat undvika hindret och dess följder.

      Part som önskar åberopa Force Majeure i enlighet med dessa villkor skall underrätta den andra parten så snart som möjligt, och senast 30 dagar efter sådant hinder uppkommer. Underlåter part detta kan Force Majeure händelse inte åberopas som befrielsegrund. Båda parter skall vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och mildra följderna av en bristande fullgörelse av dessa villkor, som har orsakats av Force Majeure.

 

11.  Kopierade och förfalskade produkter: Michelin gör stora investeringar i forskning och utveckling för att säkerställa att dess däck har höga prestanda. Michelin är medvetet om att en del företag försöker kopiera Michelins däck eller utge sina produkter för att vara Michelin-däck. Rättsprocesser kommer att inledas mot alla juridiska och fysiska personer som kopierar Michelin-däck eller gör intrång i Michelins immateriella rättigheter.

 

12.  Typgodkännande: Däck för den europeiska marknaden måste uppfylla specifika legala krav. Därför är godkända däck märkta med "E2" eller motsvarande. Michelin åtar sig inget ansvar för däck utan E-märkning som säljs, distribueras eller används i Europa. Michelin lämnar inga garantier för sådana däcks prestanda.

 

13.  Exportkontroll: Kunden ska respektera Michelinkoncernens Positioner, som kan innehålla mer restriktiva bestämmelser än de Handelsrestriktioner som definieras nedan. Dessa Positioner är baserade på kommersiella överväganden och andra frågor kring efterlevnaden, inklusive men inte begränsat till: penningtvätt och korruption och frågor relaterade till finansiering av terrorism. Dessa Positioner gäller produkter som säljs som reservdelar eller ingår i en konstruktion (såsom monterad enhet, ett markfordon, ett plan osv.). Från och med undertecknandet av Avtalet är listan över länder till vilka MNAB vägrar och förbjuder direkt eller indirekt försäljning (inklusive transport över dessa länder): Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien. Denna lista kan komma att ändras under avtalsperioden och MNAB förbehåller sig rätten att regelbundet anmäla sådana ändringar till Kunden.

 

13.1 Handelsrestriktioner: Kunden ska följa alla tillämpliga lagar och regler avseende leverans, försäljning, överföring, export, återföring eller återexport av produkterna, inklusive men inte begränsat till det som rör: handelssanktioner (inklusive men inte begränsat till omfattande eller sektoriella handelsförbud och begränsade parter) och exportkontroller (inklusive men inte begränsat till produkter för militär användning eller dubbla användningsområden), nedan definierade som "handelsrestriktioner". För att undvika missförstånd kan alla tillämpliga lagar och förordningar omfatta de som härrör från Förenta nationerna, Europeiska unionen, OSSE eller Amerikas förenta stater.

 

13.2   Kunden får inte orsaka att MNAB, varken direkt eller indirekt, riskerar eventuella överträdelser av tillämpliga Handelsrestriktioner. Därutöver skall Kunden inte leverera, sälja, överföra, exportera, återföra, återexportera, eller på annat sätt tillgängliggöra eller använda någon produkt som levererats av MNAB i syfte att kringgå, undgå eller undvika någon tillämplig Sanktion.

 

13.3   Kunden skall endast leverera, sälja, överföra, exportera, återföra, återexportera, eller på annat sätt tillgängliggöra eller använda någon produkt enbart i den utsträckning det tillåts enligt lag och skall inte, direkt eller indirekt, leverera, sälja, överföra, exportera, återföra, återexportera, eller på annat sätt tillgängliggöra eller använda någon produkt:

a. Till någon individ, juridisk person eller organ som uppehåller sig, är registrerad, inkorporerad, har sin hemvist, har sitt säte eller har sitt huvudkontor i någon jurisdiktion som är föremål för tillämpliga Handelsrestriktioner;

b. Till någon ”Person som är föremål för Restriktioner” juridisk person eller organ innebär någon som: (i) anges specifikt eller refereras till under Handelsrestriktioner; (ii) ägs eller kontrolleras av en person som anges specifikt eller som refereras till under Handelsrestriktioner; eller (iii) handlar för eller på uppdrag av någon person som refereras till under Handelsrestriktioner och

c. För något användningsområde, syfte eller aktivitet som är förbjudet eller på annat sätt begränsat enligt Handelsrestriktionerna.

 

13.4   I det fall MNAB har skälig anledning att misstänka att en produkt kan komma att, eller har varit föremål för, leverans, försäljning, överföring, export, återföring, återexport, eller annat tillgängliggörande till en jurisdiktion som är föremål för Handelsrestriktioner, eller till en Person som är föremål för Restriktioner, eller för något nyttjande, syfte eller aktivitet som är förbjudet eller på annat sätt begränsat enligt Handelsrestriktionerna, förbehåller sig MNAB rätten att:                

a. Omedelbart avbryta fullgörandet enligt Avtalet.
b. Begära ytterligare information eller dokumenterat bevis från Kunden, inklusive men inte begränsat till:
i. Licenser eller tillstånd som erhållits av Kunden med avseende på leverans, försäljning, överföring eller export av produkterna,
ii. Slutkundsintyg eller -åtaganden som erhållits av Kunden
ii. Frakt-, transport- eller kommersiella dokument, inklusive fakturor eller konossement,
för att kunna verifiera slutanvändningen(arna) eller slutanvändaren(arna) av produkterna.

c.   Vidta andra lämpliga åtgärder gällande den kommersiella relationen med Kunden

13.5   Kunden intygar att varken Kunden, eller något av Kundens koncernföretag eller någon av deras respektive styrelseledamöter eller befattningshavare, är från och med detta datum en Person som är föremål för Restriktioner. Kunden skall omedelbart informera MNAB i det fall Kunden, eller någon av Kunden koncernföretag, eller någon av deras direktörer eller styrelseledamöter är en Person som är föremål för Restriktioner. Därutöver skall Kunden omedelbart informera MNAB i det fall Kunden har kännedom om, eller har skälig anledning att misstänka att Kunden, eller någon av Kundens koncernföretag, eller någon av deras direktörer eller styrelseledamöter kan komma att bli föremål för Sanktioner.

13.6 I det fall en produkt som tillhandahållits av MNAB återlevereras, återförsäljs, återöverförs, återexporteras, återdistribueras, eller på annat sätt tillgängliggörs för en tredje part, skall Kunden ta alla skäligen nödvändiga åtgärder för att garantera att sådana tredje parter: (a) efterföljer alla tillämpliga Handelsrestriktioner eller Michelinkoncernens Positioner; och, (b) inte orsakar att MNAB direkt eller indirekt bryter mot någon tillämplig Handelsrestriktion eller Michelinkoncernens Positioner (enligt definitionen i sista stycket i denna klausul).

13.7 Kunden skall ersätta och hålla MNAB skadelös från samtliga förluster, kostnader, krav, stämningar, skador, risker och omkostnader, inklusive ombudsarvoden, utgifter vid stämning eller förlikning, och rättegångskostnader, som orsakas av Kundens brott mot någon av Handelsrestriktionerna eller Michelinkoncernens Positioner. Kunden skall ersätta MNAB för samtliga förluster och kostnader som resulterar därav. Kunden skall vara ansvarig för sin och sina representanters, anställdas, ombuds, leverantörers eller underleverantörers i något led, handling eller underlåtenhet enligt den här klausulen.

 

 14.    Allmänna skyldigheter: Kunden åtar sig att, inom affärsrelationen med MNAB, inte agera på ett sätt som kan leda till straffansvar för brott mot konkurrensrätt eller för givande eller tagande av mutor, bedrägeri eller annat korruptionsbrott. Åtaganden avser även Kundens anställda eller tredje part som anlitas av Kunden. Kunden åtar sig även att följa samtliga lagar och förordning som är tillämpliga på affärsrelationen med MNAB samt följa MNABs instruktioner gällande användning av Michelinkoncernens varumärken.

         I fall Kunden bryter mot åtaganden i den här klausulen äger MNAB rätt att säga upp samtliga avtal med Kunden med omedelbar verkan, samt avbryta förhandlingar.

 

15.     Sekretess: Kunden åtar sig att hantera all kommersiell, teknisk och annan information relaterad till MNAB’s verksamhet, som inte är tillgänglig för allmänheten, och som Kunden får del av i samband med vår kommersiella relation, som konfidentiell information.

 

16.     Behandling av personuppgifter: Båda parter ska agera i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU/2016/679) (GDPR) och annan tillämplig lokal lagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). I de fall MNAB behandlar personuppgifter som hänför sig till Kunden åtar MNAB sig att följa integritetspolicyn som tillhandahålls och uppdateras löpande på Michelins hemsida (www.michelin.se). Kunden åtar sig att underrätta alla datasubjekt om all behandling som utförs av MNAB, gällande deras personuppgifter, i syfte att administrera detta avtal eller en beställning av Kunden. Kunden ansvarar för att alla nödvändiga godkännanden och samtycken som krävs för lagenlig överföring till, och för annan behandling av MNAB, har inhämtats och är giltiga under hela avtalsperioden. Kunden ansvarar under hela avtalets löptid för att GDPR efterföljs. Kunden garanterar att den är medveten om och godkänner integritetspolicyn, övriga GDPR policys, samt användarvillkor för MNAB:s webbplatser och portaler som används för administration av detta avtal. Kunden åtar sig att informera sina företrädare och anställda om att, i fall de önskar utöva sina rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen, dvs. rätten att bli informerad, rätten att få tillgång till, rätta till, radera, motsätta sig, begränsa bearbetning och i vissa fall till dataportabilitet, att göra invändningar i samband med automatiserat beslutsfattande och profilering, ska de kontakta MNAB:s dataskyddsansvarig på www.michelin.se/kontakt. Om Kunden behandlar personuppgifter avseende MNAB eller MNAB-anställda åtar sig Kunden att, i egenskap av personuppgiftsansvarig, följa Dataskyddslagstiftning.

 

17.  Ändring av Allmänna villkor: MNAB skall ha rätt att, när som helst och utan varsel, ändra gällande allmänna villkor. Ändrade villkor gäller så snart de är tillgängliga för Kunderna, oavsett kommunikationssättet. Gällande Allmänna Villkor finns på websida www.michelin.se/allmannavillkor, eller tillhandahålls vid förfrågan elektroniskt eller i pappersform av kundtjänsten:


Michelin Nordic AB

Kundtjänst, Box 47175, SE-100 74 Stockholm

e-post: order@michelin.com

Tel 08-709 07 00

 

18.  Lösning av tvistemål: Tvist i anledning av dessa villkor skall lösas av Stockholms tingsrätt som första instans, med tillämpning av svensk materiell rätt. Lag (1987:822) om internationella köp (CISG) tillämpas inte.

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.