stock banner image

INFORMATION OM BRANDRISK FÖR DÄCK

Vilka är de största brandriskerna kopplat till däck? Hur kan dessa risker förebyggas och vilka nödåtgärder bör vidtas? Läs vidare för att lära dig mer!

Brandrisker

 • Under normala användnings- och förvaringsförhållanden utgör däck ingen fara.
 • Däck antänds inte lätt. En stark antändningskälla krävs för att initiera förbränningsreaktionen (se brandriskfaktorer i bilaga).
 • Däck som brinner avger intensiv värme och täta svarta ångor som innehåller koloxider, kolväten (särskilt polycykliska aromatiska kolväten), kväveoxider, halogenerade syror och stora mängder sot och oförbränt material. I vissa fall släpper brinnande däck ut oljiga vätskor.
 • Brandrökens sammansättning varierar beroende på syretillförseln till elden. Röken kan skilja sig beroende på om däcket brinner i slutna ventilerade eller oventilerade utrymmen eller utomhus och då spelar även väderförhållanden in (exempelvis vind, dimma, regn och temperatur). 
 • Mängden rök som produceras av brinnande däck kan snabbt påverka sikten. I trånga utrymmen (som t.ex. tunnelbanetunnlar, plattformar och tunnelbanestationer) kan de även äventyra inandningsluften. 
 • Michelin Acoustic®-tekniken innehåller en remsa av polyuretanskum inuti däcket för att minska däckljudet. Skummet leder till ett speciellt brandbeteende som innebär att akustikdäck kan brinna snabbare än standarddäck och släppa ut mycket stora mängder rök. Ett kilo polyuretanskum släpper sannolikt ut mer än två tusen kubikmeter grumlig, giftig och brandfarlig rök vid cirka 300°C.

Brandriskfaktorer för ett däck i laboratorieförhållanden

 • Flampunkt: 288 °C
 • Självantändningstemperatur: 315 °C
 • Värmevärde: mellan 24 och 30 MJ/kg beroende på däcksortiment och gummiblandning

Hur kan däckbränder förebyggas?

 • Däck ska förvaras på ett stabilt sätt i svala, torra, ventilerade lokaler långt från öppna lågor och värmekällor. I synnerhet får heta arbetsprocesser såsom svetsning, slipning och skärning inte utföras i omedelbar närhet av däcken om det inte finns lämpliga säkerhetsanordningar. Direktkontakt med heta ytor (inklusive värmerör eller radiatorer) ska undvikas.
 • Ingen rökning runt däckens förvaringsplats.
 • Däck bör hållas borta från de flesta kemikalier inklusive lösningsmedel, bensin, diesel, oljor, fetter, syror och desinfektionsmedel.
 • Däckens reaktion på brand, i synnerhet när det gäller Michelin® Acoustic-däck med extra snabb brandspridning och stora rökmängder, gör det nödvändigt att säkerställa att det går snabbt att utrymma personal från lagerutrymmen där däck förvaras. Regelbundna evakueringsövningar rekommenderas.
 • Däckförvaring i källaren rekommenderas inte.
 • För Michelin® Acoustic-däck ska förvaring i källare eller på första våningen i ett hus undvikas. Detsamma gäller förvaring på bottenvåningen om byggnaden innehåller golv eller källare som sannolikt kommer att invaderas av rök vid en eventuell däckbrand.
 • Däck måste användas under de förhållanden de är konstruerade för. Heta arbeten på däcket eller runt ett trycksatt däck har lett till allvarliga olyckor. En ökning av temperaturen leder till ett ökat tryck inuti däcket vilket kan leda till att däcket spricker. Däck ska hållas så långt borta från värmekällor som möjligt.
   

Utryckning och åtgärder vid brand

 • De huvudsakliga släckningsmedlen vid däckbränder är stora mängder vatten och skum. I början kan pulver användas för att dämpa flammande lågor innan man fortsätter med vatten eller eventuellt även skum.
 • Kylningen av ett överhettat däck kan göra att däcket spricker till följd av termisk chock och måste därför göras på ett rimligt avstånd (minst 5 till 10 m) för att undvika tryckvågor och skärvor. Observera att vid brand i gruvdäck måste specifika säkerhetsprotokoll följas. Se den specifika tekniska broschyren som medföljer däcket.
 • Ett däck som värms upp av lågor samlar på sig mycket värme vilket gör det troligt att det antänds på nytt även efter släckning. Brända däck som har släckts måste övervakas i flera timmar och kylas kontinuerligt. Att lågorna upphört betyder inte att elden är släckt.
 • Andningsskydd måste bäras vid släckning av däckbrand.
   

Exponering för förbränningsrök bör undvikas.

VARNING
Detta dokument samlar information om farorna med däck under deras förväntade användningsförhållanden. Informationen är baserad på den kunskap som i dagsläget finns tillgänglig. Det gäller huvudtyperna av däck; det vill säga däck avsedda för personbilar, lätta lastbilar, lastbilar, motorcyklar, mopeder, jordbruksmaskiner, flyg, schakt- och gruvmaskiner, motorsport, tåg och Michelin® Acoustic-däck. Kompletterande försiktighetsåtgärder rekommenderas i vissa tekniska broschyrer beroende på däcksortiment och användning (t.ex. gruvdäck).

Skapandedatum: november 2022

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.