Etik Michelin

Vi är alla garanter för de värderingar, det rykte, den image och det arv som Michelin-koncernen bygger upp och förstärker med tiden, för att säkerställa skyddet av sina anställda och sin hållbarhet.

 

Michelins etiska kod

Den etiska koden gäller för alla koncernanställda utan undantag, liksom för personer som arbetar på våra anläggningar eller på uppdrag av en koncernenhet, över hela världen.

Michelin uppmuntrar också sina kunder, leverantörer och andra partners att följa denna kod; i många fall är respekten för denna kod ett villkor för att göra affärer med koncernen. När det gäller etik är respekten för nationella och internationella lagar en grundläggande princip för koncernen.

Denna kod upprepar koncernens grundläggande värderingar och beskriver de grundläggande regler som ska följas. Den anger de riktlinjer som ska styra de anställdas och intressenternas beslut. Den specificerar lämpligt beteende i typiska situationer i olika arbetsmiljöer.

Varje anställd, partner eller leverantör uppmanas att använda sitt goda omdöme och sunt förnuft samt att handla i god tro när de ställs inför oväntade situationer som kan uppstå och som inte specifikt behandlas i denna kod. 

Michelin Groups etiklinje

Michelins hållbara framgång är beroende av att dess anställda bedriver sin verksamhet med integritet och i full överensstämmelse med förordningar, lagar och bolagets policyer och rutiner.

Etiskt och korrekt affärsbeteende som speglar vårt företags värderingar är viktigt för anställda, kunder, aktieägare och för våra affärer i allmänhet. Michelin är beroende av dig när det gäller att upprätthålla vårt företags rykte och skydda det från finansiell eller juridisk skada.

Denna webbplats gör det möjligt för dig som anställd hos Michelin eller som affärspartner eller extern enhet/person att rapportera oroväckande bekymmer på ett konfidentiellt sätt. Du kan lämna rapporter under eget namn eller anonymt. Detta rapporteringssystem kan användas för rapportering av många olika typer av problem rörande etik, integritet och efterlevnad. Att du kommer i kontakt med oss är viktigt för vår förmåga att säkerställa etiskt beteende i alla led i vår organisation.

Michelins policy för mänskliga rättigheter

Michelins engagemang för mänskliga rättigheter framgår också av den årliga Duty of Care-planen, som beskriver de viktigaste riskerna för mänskliga rättigheter som är förknippade med vår och våra leverantörers verksamhet. Den visar våra proaktiva åtgärder för att förebygga dessa risker och säkerställer transparens i vårt åtagande. [läs mer]

Sedan 2022 har denna plan kompletterats av Michelins huvudpolicy för mänskliga rättigheter, som omfattar alla Michelins aktiviteter, dotterbolag och joint ventures där koncernen är majoritetsägare. Även i bolag med minoritets- eller 50/50-andel främjas policyn. Michelin kräver att dess leverantörer följer inköpsprinciperna, i linje med vår policy för mänskliga rättigheter. Vårt åtagande sträcker sig till att använda vårt inflytande för att säkerställa att partners, i synnerhet leverantörer, följer denna policy. Denna policy är en integrerad del av vår omsorgsplikt gentemot intressenter och anger uttryckligen våra åtaganden och förväntningar avseende mänskliga rättigheter.

Du använder en webbläsare som inte stöds
Du använder en webbläsare som inte stöds av den här webbplatsen. Detta innebär att vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett. Detta kan orsaka avvikande beteenden när du surfar på webbplatsen. Använd eller uppgradera/installera en av följande webbläsare för att få tillgång till alla funktioner på webbplatsen.